Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ak hľadáte spôsob, akým by ste zlepšili kontrolu nad vašou rozvíjajúcou sa spoločnosťou a chcete ušetriť financie, práve outsourcing účtovníctva je pre vás správnou voľbou. Máme kvalifikáciu a zručnosti na zavedenie vnútorne usporiadaného systému informácií a harmonogramu účtovníctva, ktoré Vám umožnia sústrediť sa na riadenie podniku.

Správne vedenie účtovníctva je základom úspešného fungovania a vedenia podniku. Firma musí mať všetky procesy na úrovni účtovníctva vyriešené tak, aby jasne a reálne zobrazovala svoje fungovanie a výsledok hospodárenia.

Na dobrom poriadku a dobrých návykoch všetko záleží.
(Ján Amos Komenský)

Pomôžeme Vám v týchto oblastiach:

1. podvojné účtovníctvo
Účtovníctvo podnikateľov tvorí metodický ucelený systém informácií o činnosti podnikateľského subjektu prevažne v peňažnom vyjadrení. Je informačným odrazom a obrazom reálnych procesov, ktoré v účtovnej jednotke prebiehajú. Pod metodikou zúčtovania chápeme spôsob vedenia podvojného účtovníctva účtovnou jednotkou, presnejšie povedané, spôsob zápisu účtovných prípadov na základe účtovných dokladov

2. mzdy a personalistika
Ide o komplikovanú oblasť vyžadujúci si vašu neustálu ostražitosť a kontrolu. Časté zmeny zákonov vám môžu spôsobiť rast nákladov či už na aktualizácie software, resp. aj na neustále školenia vášho personálu. Nechajte spracovanie miezd a povinnosti mzdovej učtárne na nás. Nezaťažujte sa sledovaním neustále sa meniacej legislatívy v oblasti miezd a personalistiky. Našim klientom sa komplexne postaráme o mzdovú agendu podľa platnej legislatívy.

3. dane a daňová agenda, optimalizácia a uzávierkové operácie
Vyhnite sa nezrozumiteľným formulárom a ich vyplnenie nechajte na nás. Našim klientom spracujeme rôzne druhy daňových priznaní, štatistické výkazy, podklady k žiadostiam na rôzne inštitúcie a rôzne dokumenty podľa platnej legislatívy.
Účtovné uzavretie roka je proces, ktorý zahŕňa celý rad na seba nadväzujúcich činnosti, počnúc inventarizáciou  všetkého majetku a záväzkov a končiac zostavením účtovnej závierky. Zdrojom údajov na zostavenie výkazov účtovnej závierky sú uzavreté účtovné knihy. Ich predpokladom je zaúčtovanie uzávierkových účtovných operácií, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou procesu zavieranie účtovného obdobia.