Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Naše manažérske poradenstvo sa sústreďuje na najdôležitejšie problémy a príležitosti vašej spoločnosti. Poskytujeme cenné rady založené na dlhoročných skúsenostiach, ktoré sú zamerané na dosiahnutie efektívnosti kľúčových operácii, zisku a produktívnosti. Na základe celkovej analýzy vytvárame rozsiahly plán, ktorý obsahuje objektívne rady a odporúčania našich profesionálnych konzultantov. Zhodnotíme príležitosti, hrozby, silné a slabé stránky vašej spoločnosti.

Pomôžeme Vám v týchto oblastiach:

1. Manažérstvo kvality procesov
Kvalita sa dá charakterizovať ako súhrn vlastností, znakov a charakteristík výrobku alebo služby, ktorý im dáva schopnosť uspokojovať vopred stanovené alebo predpokladané potreby. Kvalita je spokojnosť všetkých – zákazníkov, vlastníkov a zamestnancov. Kvalita v našich podnikoch sa spájala s kontrolou, s meraním parametrov a skúšaním akosti. Požiadavky spoločnosti však vyžadujú, aby sme dnes kvalitu chápali komplexnejšie. Kvalita je súčasťou všetkých úsekov podniku a všetkých fáz životného cyklu výrobku.  Nové chápanie kvality sa už nevzťahuje len na výrobky, ale sa zameriava aj do vnútra podniku, na podnikanie, riadenie, na spolupracovníkov, na procesy výkonnosti a na ekológiu. Kvalitný produkt môže vzniknúť len v dobre riadenom a organizovanom podniku. Preto by malo byť v záujme každého podniku zaviesť, udržiavať a zdokonaľovať systém manažérstva kvality. Manažérstvo kvality by malo byť nevyhnutnou súčasťou riadenia podniku, jeho fungovania a malo by byť závislé od prístupov vrcholového vedenia podniku, od efektívnej organizačnej štruktúry s jasne vymedzenými zodpovednosťami a právomocami. Manažérstvo kvality v súčasnosti je nevyhnutnosť, ktorá môže zabezpečiť dlhodobú konkurenčnú schopnosť.

2. Riadenie podniku
Riadenie podniku zahŕňa všetky aktivity od nastavenia celého systému riadenia, hodnôt a pravidiel organizácie, nastavenie organizačnej štruktúry, nastavenie a koordinácia stratégii a strategické riadenie až po bežnú dennú operatívu procesov a výkonnosti. Cieľom je komplexne podporovať celkové fungovanie organizácie. je to oblasť prierezová, používajú sa v nej metódy strategického riadenia, metódy z oblasti kvality, riadenia efektívnosti a ďalšie.

3. Podnikové plánovanie
Plánovanie tvorí základnú funkciu manažmentu podniku, od ktorej do veľkej miery závisí účinnosť celého komplexu riadiacich činností. Hlavnou úlohou plánovania je stanovenie poslania a cieľov podniku, stanovenie prostriedkov a ciest, ktorými sa vytýčené ciele podniku budú realizovať. Dotýka sa všetkých oblastí a aspektov spoločnosti. Nejde pritom len o plánovanie samotnej výroby, resp. samotného predaja.  Ide o komplex na seba nadväzujúcich činností, ktoré vyústia do splnenia spoločne stanovených cieľov. Podľa časového horizontu, v ktorom sa plánovanie odohráva sa rozlišuje Strategické plánovanie, Taktické plánovanie a Operatívne plánovanie.  Taktické a operatívne plánovanie hrá kľúčovú úlohu v tých oblastiach organizácie, kde dochádza k silným tokom zdrojov, teda najmä finančných zdrojov a materiálnych (nákup a predaj).

4. Obchodné poradenstvo
Obchod je dôležitou finalizáciou všetkých procesov vo firme a od jeho úspešnosti závisia výsledky samotnej spoločnosti. Je ,, mestom”, kde sa stretáva ponuka s dopytom pri procese vyjednávania o cene samotného produktu a významne tak ovplyvňuje výsledky podniku. Spôsob a charakter komunikácie obchodu vytvára ,,vzťah” so zákazníkom – úspešné firmy premieňajú svoje obchodné vzťahy na rovnocenné partnerstvá. Umožnite zákazníkom vidieť a počuť vás. Porozprávajte im svoj príbeh. Podeľte sa o svoje skúsenosti. Dajte im informácie, ktoré sú pre nich užitočné. Premýšľajte nahlas. Predneste im svoje nápady. Hovorte s nimi o príležitostiach i rizikách. Pýtajte sa ich názor. Sledujte odpovede, postrehy. Ak niečo neviete, nebojte sa to priznať. naučte sa svojich zákazníkov počúvať. Staňte sa súčasťou ich životov. ľudia sa radi delia o svoje šťastné chvíle i trápenia. Počúvajte ich príbehy, radosti i starosti. Pozornosť venujte každej reakcii vašich zákazníkov. I keď sme radi počúvali chválu na našu práci, nie vždy to je možné. Neberte negatívne reakcie veľmi osobne. Vnímajte ich ako možnosť zlepšenia vašich služieb a vzťahov so zákazníkmi. Veď aj dobrí priatelia majú občas odlišné názory.