Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Prostredníctvom kontrolingu zmapujeme procesy v spoločnosti, aby sme zistili, či sa činnosti vykonávajú správne a efektívne na základe stanovených noriem. V prípade, že zistíme nedostatky navrhneme nápravné opatrenia. Vytvoríme systém kontrolingového riadenia pomocou reportingu, dokumentácie a náplň kontrolingového oddelenia.

Našim cieľom v oblasti kontrolingu je vytvorenie systému riadenia, ktorý pomôže získavať informácie v čo najkratšom čase, a tým predchádzať prípadným stratám spoločnosti. Zavedením kontrolingových procesov vo firmách sa orientujeme na zlepšenie hospodárskeho výsledku.

Venujeme sa kontrolingu:

1. Kontroling ekonomiky
Ak má firma dosahovať dobré ekonomické výsledky, nestačí, aby ekonomike rozumelo len jedno oddelenie. Každý pracovník vytvára svojím konaním náklady a ovplyvňuje i výkony spoločnosti. Každý pracovník by mal byť ekonómom na svojom pracovisku.   Má byť schopný orientovať sa v základných ekonomických pojmoch, od hospodárenia celej firmy až po hospodárenie jednotlivých pracovísk a poznať vzájomné prepojenia.

2. Kontroling obchodu
Nemalou súčasťou obchodu je aj nákup, preto je potrebné vedieť, aká je skutočná nákupná cena a čo ju tvorí. V dnešnej dobe sa dá často jednoduchšie ušetriť v nákupe, ako vo výrobe či predaji. Predpokladom je profesionálny proces nákupu, ktorý zabezpečuje vstupy do výroby alebo obchodný tovar nielen v požadovanej kvalite a termínoch, ale najmä  ekonomicky efektívne.V každej trhovo orientovanej spoločnosti je potrebné vedieť ako najpresnejšie vypočítať náklady na produkt alebo službu, prečo musíme rozlišovať medzi kalkuláciou a cenotvorbou, ako stanoviť cenu, aby priniesla najvyšší zisk, kedy a aké zľavy je vhodné využiť, aké produkty je vhodné mať v portfóliu a kedy ich vyradiť.

3. Kontroling výroby
Úlohou kontrolingu výroby je plánovať a vyhodnotiť  dosiahnutú výrobu nielen na základe objemu a nákladov, ale aj kvality produktov, efektivity a produktivity, využitia kapacít ľudských zdrojov a výrobných zariadení. Zároveň jeho úlohou je stanoviť správne kalkulácie a to nielen materiálové, ale aj cenové a porovnať ich voči skutočnosti.

4. Kontroling logistiky
Kontroling logistiky znamená  prevziať kontrolu nad riadením a vedením logistických procesov vo vašej spoločnosti s cieľom zvýšiť výkonnosť a udržať dohľad nad nákladmi. Tým zabezpečíte integráciu logistiky do podnikovej stratégie. Je dôležité si uvedomiť, že kontrolné nástroje logistiky je vhodné implementovať aj v spoločnostiach, kde logistické funkcie nie sú naplno realizované.

BNS – BUSINESS NAVIGATION SYSTEM

V rámci kontrolingu implementujeme plánovací kontrolingový systém BNS, ktorý vám bez zdĺhavej analýzy a prepočtov ukáže tú najlepšiu cestu k dosiahnutiu stanovených cieľov, šetrí váš čas a peniaze.

Výhody plánovacieho kontrolingového systému BNS:
• poskytuje včas presné informácie potrebné pre riadenie
• urýchľuje tvorbu plánov a s tým súvisiaci reporting
• šetrí prácnosť a zvyšuje variabilitu pri plánovaní a prognózach
• umožňuje včasnú identifikáciu príčin odchýlok od stanoveného plánu
• zjednodušuje každodenný chod spoločnosti
• poskytuje nové pohľady na podnikovú výkonnosť